Výmena skúseností a zdieľanie postupov dobrej praxe

Účastníci série workshopov realizovaných v rámci projektu si môžu s odborníkmi vymieňať skúsenosti v oblasti riadenia a prevádzky obcí, ako aj konzultovať postupy dobrej praxe zavedené na miestnej úrovni.

Builco
Green

Dvojdňové workshopy sú zamerané na štyr tematické oblasti, ku každej z nich je priradené jedno partnerské mesto a to nasledovne: nakladanie s komunálnym odpadom (Győr), skrášľovanie mesta – vytvorenie kvetinového mesta (Mosonmagyaróvár), prevádzka verejných a vojenských cintorínov (Dunajská Streda) a údržba verejnej zelene (Šamorín). Po odborných prednáškach v daných tematických okruhoch nasleduje interaktívna diskusia za okrúhlym stolom pre všetkých zúčastnených s možnosťou kladenia otázok. Ďalšou príležitosťou na zmapovanie možností vzájomnej spolupráce a riešení problémov je odborná prehliadka terénu, počas ktorej budú prezentované už zavedené postupy a techniky dobrej praxe.