1. MENTORING – ABDA

Na úvod podujatia boli jeho účastníci v krátkosti oboznámení so samotným projektom a mentoringom. Na to nadväzovala správa predstaviteľov obce Abda o súčasnom stave, z ktorej sme sa mohli dozvedieť najvypuklejšie problémy obce vyžadujúce konzultáciu a odbornú pomoc v rámci mentoringu. Predstavitelia obce sa vyjadrili, že najväčším problémom je nezáujem obyvateľstva o nakladanie s odpadom, nasleduje nesprávne triedenie odpadu a vznik čiernych a ilegálnych skládok. Osobitná pozornosť sa venovala aj problémom v oblasti komunikácie, hovorilo sa o informačnom systéme. V záverečnej časti stretnutia odborní pracovníci oboznámili prítomných s postupmi dobrej praxe relevantnými pre obec Abda ako aj s praktickými krokmi ich zavedenia. Z mentorskej podpory vyplýva na prvom mieste potreba zamerať sa na problémy súvisiace s nakladaním odpadu. Na druhom mieste je naštartovanie odbornej spolupráce medzi mentorským mestom (Győr) a mentorovanou obcou (Abda), ktorá z dlhodobého hľadiska znamená upevnenie vzájomnej odbornej spolupráce a vybudovanie akéhosi partnerského „mosta”. Návrhy a odporúčania odborníkov zamerané na riešenie problémov, ktoré už v Győri našli uplatnenie, sú využiteľné aj pre obec Abda.

Szólj hozzá!